Årsmelding

Årsmelding for Jondal indremisjon 2018

Andakt
Alle dei truande har fått Den Heilage Ande som deler ut nådegåver slik Han sjølv vil. Dei truande er ein lekam med mange lemer. Men det er skilnad på nådegåvene.
I ei kristen forsamling, ein kristen organisasjon, treng me nådegåvene dersom forsamlinga skal vera levedyktig. Marit Ådnanes hadde dette temaet oppe, i tillegg til andre emne, då ho var her i slutten av januar.
Me les frå 1Kor 12:1-111 Når det gjeld dei åndelege gåvene, brør, vil eg ikkje at de skal vera uvitande. 2 De veit at då de var heidningar, vart de dregne og rivne med til dei umælande avgudane. 3 Difor kunngjer eg dykk at ingen som talar i Guds Ande, seier: Forbanna er Jesus! – Og ingen kan seia: Jesus er Herre! – utan i Den Heilage Ande. 4 Det er skilnad på nådegåver, men Anden er den same. 5 Det er skilnad på tenester, men Herren er den same. 6 Det er skilnad på kraftige verknader, men Gud er den same, han som verkar alt i alle. 7 Men Anden openberrar gåvene sine hjå kvar og ein til det som er gagnleg. 8 For éin får visdoms tale ved Anden, ein annan kunnskaps tale ved den same Ande, 9 ein annan får tru ved den same Ande, ein annan nådegåver til å lækja ved den same Ande. 10 Ein annan får kraft til å gjera undergjerningar, ein annan gåve til å tala profetisk, ein annan gåve til å prøva ånder. Ein annan får ulike slag tunger, ein annan tyding av tunger. 11 Alt dette verkar den eine og same Ande, som deler ut til kvar einskild etter som han vil.
Ei lita forsamling, som vår, treng nok ikkje alle nådegåvene som her er lista opp. Men kanskje er me for lite fokuserte på denne bodskapen likevel?
Så les me vidare frå 1Kor 12:14-22 der Paulus så treffande måte viser korleis me er avhengige av kvarandre.
14 Lekamen er då heller ikkje éin lem, men mange. 15 Om foten skulle seia: Fordi eg ikkje er hand, høyrer eg ikkje med til lekamen! – så høyrer han like fullt med til lekamen. 16 Om øyra skulle seia: Fordi eg ikkje er auga, høyrer eg ikkje med til lekamen! – så høyrer det like fullt med til lekamen. 17 Dersom heile lekamen var auga, kvar vart det då av høyrsla? Dersom det heile var høyrsle, kvar vart det då av luktesansen? 18 Men no sette Gud lemene, kvar einskild av dei, på lekamen, etter som han ville. 19 Om dei alle var éin lem, kvar vart det då av lekamen? 20 Men no er det mange lemer, men éin lekam. 21 Auga kan ikkje seia til handa: Eg treng deg ikkje! – eller hovudet til føtene: Eg har ikkje bruk for dykk! 22 Men tvert imot: Dei lemene på lekamen som synest vera dei veikaste, dei er naudsynlege.
Det er i alle høve heilt naudsynt at nådegåva til å styra er i funksjon. Eit meir nytta ord i dag er administrera. Å administrera. Korleis går det dersom ingen sit i leiinga? Svaret gjev seg sjølv. Men det er andre like viktige funksjonar. Dersom ingen steller med dei praktiske tinga, så stansar arbeidet opp. Stella i stand til samkomer, reinhaldog oppryddinga etterpå kan nemnast i denne samanhengen.
Til slutt vil eg oppmoda alle medlemene om å vera i bøn for Jondal indremisjon- at me får vera ei levedyktig foreining som har folk med nådegåver og inspirasjon til å gjera ei teneste for Herren.
Amen

Gode indremisjonsvener!
Nok eit rikt arbeidsår ligg bak oss. Me har mykje å gle oss over, sjølv om me skulle ønskje å nå endå lenger ut. Det hadde vore til inspirasjon for leiinga / leiarane at fleire av medlemene sluttar opp om tilskipingane våre.
Trufaste leiarar står i tenesta år etter år. Takk til alle som held misjonsarbeidet opp gjennom forbøn og som støttar arbeidet økonomisk. Men først og fremst vil takksemda vår retta seg til vår Herre og oppdragsgjevar for at Han vil bruka oss i si heilage teneste.
Aktiviteten har vore mykje den same dette året som føregåande år. Men me ønskjer å nå endå fleire med Ordet på tilskipingane våre. Frammøte har auka litt på Ving og vore variabelt på ”Stikk innom»
Korleis kan me styrkja kvarandre i trua og å vera tenarar i Guds rike? ? Kva tankar har me for indremisjonsarbeidet i vår foreining og for menneska i bygdene våre? Det har vore mykje forbøn også det siste året for at fleire må få oppleva trua i sitt hjarta.
Me er opne for at yngre krefter må få høve til å vera med å endra møteformer / lovsong.m.m. Ansvar for verksemda må overførast til nye generasjonar, samstundes som det «gamle evangeliet» lyder som før.Vi har ein visjon om å skapa varme og inkluderande kristne felleskap og vinna nye for Jesus og gjera dei til Hans disiplar
IMS rår til at me må skipa ”livsnære grupper” det vil sei skipa bibelgrupper/ samtalegrupper for å styrkja fellesskapet menneskeleg og åndeleg. Dette har vore vanskeleg i praksis å gjennomføra og er framleis eit bøneemne.
I tillegg må me har fokus på nestekjærleiksbodet (gjera godt mot kvarandre, vera omsorgsfulle) både mellom oss og i høve til alle menneske. Med andre ord me må ta på alvor trua vår slik Jesus har sagt i sitt Ord.
Kvart menneske er umisteleg for Gud og fortapt utan Jesus. Då blir det stort og meiningsfylt å vera med i arbeidet, enten det er mellom born/ unge eller vaksne. Vi har ulike oppgåver, men står saman i eit felles kall. Bibelen løftar dette fram for oss i Matt 9,37-38. Då sa han til læresveinane: ”Grøda er stor , men arbeidsfolka er få. Be då han som er herre over grøda, at han må senda ut arbeidsfolk til å hausta inn grøda si”. Vår bøn må vera at Den Heilege Ande påverkar oss alle til eit rikare kristenliv og teneste i Guds rike.
”ImF oppmuntrar alle truande til bøn for dei åndelege tilhøva i landet vårt. Temaet bør stå på bønelista både i vårt personlege bøneliv, husandakten og i forsamlinga. Aller viktigaste er at den einskilde syner truskap mot Guds ord og det kall som Jesus Kristus har gjeve oss, nemeleg at omvending og syndenes tilgjeving skal forkynnast for folket vårt og alle folkeslag.”
Helge Gunnar Byrkjeland og Lillian Skippervik har vore til god hjelp som gode lokale forkynnarar også dette året. Dette er me svært takksam for og ønskjer gjerne deltaking frå dei to på fleire samkomer.
Det har vore vanskeleg å prioritera småmøte. Men me har valt å halda fram med desse som før. Styret gjev no tilbod om bibelellesing ein dag i månaden.
Elles legg me vekt på at alle samlingar i bedehuset skal vera opne for dei som ynskjer å høyra Guds Ord og at alle skal føla seg velkomne.
Det må det nemnast at me har fått mange positive tilbakemeldingar i samband med minnesamvær. Me er takksame for at Egil Strømme og Haldis Bakke er trufaste og organiserar eit viktig arbeid, i tillegg ein del andre.
Medlemstalet i Jondal Indremisjon i 2018 har vore 28 som har betalt kontingent. I tillegg er det omlag 20 born som er medlemer / betalar medlemspengar.
Fleire som har vore medlemer tidlegare har truleg gløymt å betala. Me har ikkje sendt ut eigen betalingspåminning. Det er viktig å betala medlemspengar, dersom me skal søkja mellom anna om kommunale kulturmidlar. Samstundes synleggjer det kven som er positive til arbeidet vårt.
Medlemstalet i Ving: sjå eiga årsmelding. I ”Stikk innom” er det ikkje medlemsteikning.

Det har vore følgjande møte i bedehuset med talarar :
Januar 26.- 28: Marit H. Ådnanes – IMS
Mars: 23.- 25.: Leif Nesheim
Mai: 08.05.: Kjell Iversen NLM
Mai: 27.: John Hardang og Ole Abel Sveen
August:14: Helge Gunnar Byrkjeland
September: 07. og 09.: Solveig Norheim IMS
November: 16. og 18.: Aksel Ingvard Johannessen

Årsmøte 2018: Andakt ved Lillian Skippervik
Festar på bedehuset:
Påskefest: Talar Leif Nesheim – ImF
Familiejulefest 5.dag jul: Talar Marit H. Ådnanes
Bedehusbasaren den 22.09.: Andakt Lillian Skippervik
Bruttoinntekt: om lag kr 64 000,-
Julemesse: Den 24.11.: Andakt og boksal ved Liv Rolfsnes.
Bruttoinntekt om lag kr. 46 000,- + boksal om lag
kr.10. 000,- til inntekt for Sunnbok på Stord.
Førjulssamling : Vi var om lag 20 personar frå Jondal Indremisjon og Herand Indremisjon på Herand bedehus samla til sosialt samvær med mat og litt program.
Andakt ved Lillian H. og Gunnar Dalseth
Faste tilskipingar:
Ving kvar /annankvar torsdag i skuleåret (eiga melding vert lagt fram på årsmøtet)
”Stikk innom” omlag kvar 14.dag i skuleåret (eiga årsmelding)

Leiarar for Ving:
Liv Helga Gulestøl, Haldis Bakke, Aila Torsnes, Lars Flatebø og Lars Øgård .

Leiarar for ”Stikk innom”:
Per Egil Refvik har hatt ansvar for organiseringa: Desse har vore leiarar: Lars Aarvik, Eli Galtung Torsnes, Lise Marit Fjellås, Per-Egil Refvik og Trygve Myrlid.

Komite for Julemessa: Haldis Bakke og Liv Helga Gulestøl m.fl.
Vedlikehaldsarbeid av bedehuset:
Noko utvendig måling. Montering av 2 nye varmepumper og felles vassmålar for bedehuset og husvære i 2. høgda. Varmepumper og vassmålar vil redusera utgifter til el.straum og kommunale avgifter
Forsikringssum i selskapet Knif Trygghet – fullverdi er pr. 01.01.2018: kr. 11 341697,-
Økonomi:
Totalt er rekneskapen for 2018 gjort opp med eit overskot på kr.73 500,86
I 2017 var det eit overskot på kr. 58 974,70
Totalt er inntekter i heile rekneskapen kr.456 310,57 ( kr. 683 967,57) og utgifter med kr. 382909,71
(624 992,87) Tala i parentes er tilsvarande tal for 2017.
Til Indremisjonen er det kome inn om lag kr.34 637,- (21800 ) i gåver / medlemspengar og om lag kr.24 281,- (36 839,-)i kollektar gitt på møtehelg og einskild møter. Tala i parentes er tilsvarande tal for 2017.
Elles: sjå rekneskapen for 2018 når det gjeld detaljar.
Gåver til Indremisjonssamskipnaden og Helgatun:
Det er sendt gåver frå tilskipingar der talarar frå Indremisjonssamskipnaden har delteke og noko i tillegg frå julemessa, tilsaman: kr. 65 000,- (60 000,- i 2017) og kr. 15 000,- til Helgatun (0 i 2017)
Styret vil retta ei stor takk til trufaste gjevarar. I 2.Kor. 9,7 heiter det: ”Kvar må gje det han har sett seg føre i hjarta, ikkje med ulyst eller tvang. For Gud elskar ein glad gjevar.”
IMS oppmodar alle misjonsvener til fast gjeverteneste med skattefrådrag, gjerne med ein del til arbeidet lokalt og ein del til IMS. Dette vil gje samskipnaden mindre sut for økonomien. Lokalt er me svært takksame for dugnadsånda i samband med minnesamvær som gav oss gode inntekter i året som gjekk.
Internettsida til Jondal Indremisjon har vore i drift sidan 2007. Dette er viktig når det gjeld å nå ut med informasjon om misjonen. Denne sida var nede ei lang tid frå hausten 2017 og fram til hausten i fjor på grunn av hacking. Sida er no oppe igjen. Nettsida har informasjon om kva som skjer på bedehuset og annan info. Nettadressa er: www.jondalindremisjon.no . Redaktør er Helge Gunnar Byrkjeland.
Tilskipingar er og lagt inn i Facebook i gruppa Folgefonnlandsbyen.
Utleige av bedehuset:
7 minnesamvær (3 i 2017)
Konfirmasjonselskap
Weekend samlingar Loddefjord menighet – ungdom
Frivilligsentralen
Jondal sokneråd i samband med konfirmasjonsfest .
Jondal kommune
Hardangerkoret
Bygdedugnad: Bedehuset stod for servering av laurdagsgraut.
Styret takkar særleg følgjande personar for tenesta:
Reinhald: Sofie Flatebø
Utleige av huset og vaktmeisterteneste: Svein Johan Bakke / Egil Strømme
Føring av rekneskapen og betaling via nettbank: Berit Hope Byrkjeland
Revisjon av rekneskapen: Audun B. Seiness
I styret (også styre for Jondal bedehus) har desse vore med;
Leiarteam vald for1 år: Svein Johan Bakke, Liv Helga Gulestøl og Helge Gunnar Byrkjeland
Medlemer: Per Egil Refvik
Egil Strømme (frå mai 2018)
1. varam.: Lise Marit Fjellås
2. « Sofie Flatebø
3. « Aila Torsnes
I året 2018 har også varamedlemer delvis vore med på styremøta. Dette har vore positivt. Fleire vert kjend med styret sitt arbeid.

Styret har hatt 11 styremøte i 2018 og handsama 66 saker Tala for 2017 er 9 styremøte og 55 saker.
Styret vil takka hjarteleg alle som har delteke i indremisjonsarbeidet. Må Gud velsigne dykk alle!
Med helsing styret